Csiky Gergely (1842-1891)

Híres örmények

Örmény gyökerek megnevezése: Csíky Gergely örmény Vartan Csikijáncz - csíkmegyei (Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, 99 old.; Távol az Araráttól…A magyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa Károly, Erdélyi Örmény Múzeum 20., Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Bp. 2014, 114. old.); Magyarörmény életrajzi lexikon I. kötet 74. old. – Szerkesztő: Fancsali János, Magyar-Örmény Könyvtár 18.)


Csiky Gergely rövid élete nem nélkülözte a drámai, életmód és életforma váltó fordulatokat. Arad mellett született, apja orvos volt, ő a papi hívatást választotta. Felszentelése után Bécsben tanul tovább, majd gimnáziumi tanár lesz Temesvárott, Dél-Magyarország egyik legjobban prosperáló, leghatározottabban polgárosuló városában, ahol a magyar, német, szerb, zsidó népesség jelentős kultúrát tudott teremteni. Alakuló egyházi karrierje mellett egyre nagyobb sikereket arat színműveivel, akadémiai jutalmat kap, pályázatokat nyer, színre kerülő darabjai mind nagyobb visszhangot keltenek. Öt hónapig Párizsban él, szinte minden estéjét színházban tölti. Hazatérve tagjává választja a Kisfaludy Társaság meg az Akadémia, viharos körülmények között hagyja ott papi hívatását és megnősül. Ezekben az években – 1880-81- írja meg máig legjobbnak tartott és máig gyakran színpadra kerülő darabjait, a Proletárokat és a Cífra nyomorúságot. Munkatempója és munkabírása elképesztő, még életében tizennyolc kötetben jelentetik meg drámáit, ám ha minden munkáját összegyűjtenék, azok talán száz kötetet is kitennének. Sorra írja a színműveket – Cecil házassága, Buborékok, A Somfay-család, Bozóti Mártha, Nagymama – zömmel társadalmi célzatú vígjátékait, amelyek egyszerre folytatói a Szigligeti-féle magyar hagyománynak és rokonai a korabeli francia „középfajú” műveknek, olykor az újromantikus dráma és a naturalista tézisdráma dramaturgiájára is építve; több tucat színházi művet fordít, de nagyobb szakmunkákat is pl. Taine: Az angol irodalom története), regényeket ír és novelláskönyveket ad ki, színházi dramaturg, tankönyv szerző stb. A munka ölte meg – vélik kortársai. Drámái népszerűségének titka alighanem azok „társalgó” jellege, élénk dramaturgiája, ám mindenek előtt az író kritikus, de megengedő liberalizmusa, amellyel a társadalmi és közéleti visszásságokat bemutatja, jól érzékelve, hogy milyen nagy történelmi változásokat kell kezelnie a politikának és a sajtónak. Pl. az ún. „dzsentri-kérdésként” leképeződő polgárosodási konfliktusokat. Két emlékezetes regénye a kilencvenes évek elején megjelenő Az Atlasz-család és a Sisyphus munkája is ebben a témakörben mozog – rokonságban Mikszáthtal és némely tekintetben Móricz előfutáraként. Mikszáth egyébként többször írt róla és beválogatta Az Atlasz-családot a Magyar Remekírók Képes Kiadása sorozatába. Első jelentős kritikusa maga Gyulai Pál volt. Vígjátékainak hatása tetten érhető a későbbiekben is,  Bródy Sándor, Herczeg Ferenc, sőt Molnár Ferenc színpadi munkáinak bizonyos szerkezeti és cselekményalakító módszereiben. Örmény származását a kortársak számon tartották: az Arménia több cikket szán neki, sőt könyv is jelenik meg családja eredetéről (Éble Gábor: A szamosújvári Verzár-család, 1915.)

(A.K.)

Csiky Gergely: Az öreg táncmester

TRAGIKOMÉDIA.

KIADJA WEISSMANN és Társa, Budapest, 1888

Leszállt az éj. Az óra tizet üt.
Kulcsát a ház mogorva mestere
Helyére tette; zárva a kapu.
Kihalt a fény a konyhák tűzhelyén.
Az uraságok elvonultanak.
S ha van közöttük, a kinek szemére
Nem hint mákonyt az álom istene:
Törvény s cselédi rendszabály szerint
A konyha és a seprő hölgyeit
Igénybe venni többé nincs joga.
Zsarnok ledőlte, szolgát szabadit;
S midőn az asszonyság pihenni tér,
A garderobe uszályos kincsein
Szakácsné és komorna osztozik,
S két fagygyugyertya fényes lángja mellett
Pirosrámás tükörben nézdeli
Fűzött csípőjét, csipkés fodrait.
 
*
 
Mi készül itt? Mily fényes ünnepély?
A nagy ház, mint a nyüzsgő méh köpü,
A földszint nyirkos bolthajtásitól
Egész odáig, hol a harmadik
Emelet orma néz a fellegekbe,
Mozgó, futó, árnyaktól népesül,
S minden konyhában és cselédszobában
Tündéri hölgyek toiletteje készül.
Ajtók nyílnak, csukódnak nesztelen;
S miként a villik, lenge lépdeléssel,
Vaskos szakácsnék, fürge szobalányok
Szökdelnek a lépcsőkön lefelé.
Az éj komor csendjében egyre-másra
Föl-fölriad a rémes csengetyü,
S alig hogy lefeküdt, már újra kél
S ujból csoszogva megy föltárni a
Kaput a ház mogorva mestere,
Nagy megvetéssel csúsztatván zsebébe
A törvényszabta öt krajczárokat. —
Vájjon kik ők, kik ily nagy kincseket
Készek pazarló kézzel vesztegetni,
Hogy megnyiljék előttük a kapu?
 
*
 
Könnyü lejtéssel, mint fűszálakon
Átsuhanó sirkerti szellemek,
A téres udvar legszélső zugában
Eltűnnek mind a tágas bolt ölén.
Mikéntha éji kóborlás után
Ismét sirjukba térnének pihenni
Az alvilág csavargó rémei.
Utánnuk néz s megrázván iszonyú
Kulcsát a ház mogorva mestere,
Rettentő átkot dörmög, vakmerőn
Elárulván az éji szellemek
Rémes homályba burkolt titkait.
Borbélyok, és szabólegények ők!
 
*
 
De benn a karcsu boltivek alatt,
— Hol nappalonként finom czérnaszálak
Köntössé szőnek posztószéleket —
(Szabómühelynek mondanák a zord
Realizmus mezetlen hősei) —
Most három lámpa szórja szerte fényét,
Három, szögletben függve, vasszegen;
Mig lenn az ajtó mellett egyedül
Egy elfelejtett bús czigánygyerek
A hegedűnek rezgő húrjait
Harmóniába hozni igyekezvén,
Vidám zenére gerjeszt vágyakat.
És a teremnek súrolt padlatán
Hullámozó csoportokban cseveg,
Vihog, futkároz, csiklandozza egymást
A választékos, fényes társaság;
Mind akik tánczleczkére egybegyültek
(Mert szombatest van a naptár szerint)
Könnyed borbélyok, hős szabólegények,
S a konyha és a seprő hölgyei.
 
*
 
„Huzd rá czigány !”„Előre hölgyeim!”
Nagyot nyikkant a bús czigánygyerek,
S a diszes párok összeállanak.
„Hol van Adolf úr?” „Elkésett megint?”
„Hanyag tánczmester! Jobb lesz, csapjuk el.”
„Ily drága áron, hatosért fejenként
Szorgalmasabbat, ifjabbat kapunk.”
 
*
 
„,Ah! kérem szépen, hölgyek és urak!
Kissé elkéstem, messze a lakásom.
Tessék most sorba állni! Rajta hát!”
S mig összeszidják a kis zsarnokok,
Adolf ur tapsol, s járják módosan.
 
*
 
Szegény kicsiny öreg:
Mozog keze, lába,
A feje ís mintha
Rezgő polkát járna;
Ugy mozog, ugy reszket,
Ugy jár jobbra-balra —,
Nevet a ki látja,
Hogy szinte sirhatna.
Fehér nyakkendője
Rég volt, hogy fehér volt;
Sarkig érő frakkján
Van bizon elég folt.
Keztyüjéből ujja
Merészen kibámul,
Félre van taposva
A czipője hátul.
 
*
 
S az elfelejtett, bús czigánygyerek
Az ajtó mellett huzza görcsösen,
Hogy húrja andalitó hangjain
Vad őrülésbe jönnek oda lenn
A gabnás pincze mély odúiban
A patkányok megrémült ezrei.
De fenn, a karcsu boltivek alatt,
Vidáman szökdécselnek s módosan,
Szép konyhahölgyek, hős szabólegények.
„Egy-kettő! Jól van. Egy-kettő! derék!
Előre! rajta! hölgyek és urak!”
Adolf ur tapsol, ujra zúg a táncz,
S az elfelejtett bús czigánygyerek
Az ajtó mellett húzza görcsösen.
 
*
 
Szegény kicsiny öreg!
Tapsol, újra tapsol, –
Szeme elkáprázik,
Füle zug e hangtól.
Azt hiszi: a régi . . . .
Azt hiszi: a holtak….
Hej! a mikoron még
Ő neki tapsoltak! —
 
Ragyogó a terem,
Ragyogóbb a népe,
Virág hull fejére,
Arany a kezébe…..
Azt a tapsot hallja,
Megköszöni szépen . . .
Hej! azok a kezek
Elporlottak régen.
 
*
 
„Előre! rajta! hölgyek és urak!
Próbáljuk újra ezt a fordulót”
Az elfelejtett bús czigánygyerek
Az ajtó mellett huzza görcsösen,
S a diszes párok járják módosan.
 
*
„Fogadd e virágot
Szivem drága ifja.
Tied ez a virág,
Tied a ki adja ….”
Elhervadt a virág,
Elmult a szerelem….
Virága, adója
Rég alszik oda lenn.
 
*
 
„No nézze meg csak ezt a vén bakot,
Hogy megropogtatá a derekam,
És mily szerelmesen pislog felém!”
A konyhahölgy vihogva felszökik,
S kaczagnak rá a hős szabólegények. „
„Vigyázzon inkább, hogy jól járjuk-e ?”
Adolf ur elpirul, bocsánatot kér ….
„Előre ! rajta! hölgyek és urak !”
Az elfelejtett bús czigánygyerek
Az ajtó mellett húzza görcsösen,
S a diszes párok járják módosan.
 
*
 
Riadozó tapsok
Szétfolytak a légben,
Koszorúk, bokréták
Elfonnyadtak régen.
Szép szemek sugára
Nem ragyog rá többé;
Az arany is olyan
Hogy nem tart örökké.
 
Elmúlt, elmúlt minden,
Hir se jár felőle,
Szegény öreg, éhes ember
Maradt csak belőle.
Minden elmúl elvész,
Foszlik, törik, enged….
Hej! hogy olyan későn
Jött nyomára ennek!
 
*
 
„No itt a pénze, egy hatos fejenként
S máskor szebben viselje ám magát,
Vagy ugy elcsapjuk, hogy jobban se kell….
Jó éjszakát! elég volt már a táncz!”
„Hálám fogadják, hölgyek és urak:
Kérem továbbra is kegyelmüket.”
 
*
 
Jó öreg tánczmester
Olvassa a pénzét,
Elfelejtett czigány gyerek
Kiveszi a részét.
Hej! Ha még megvolna….!
Nem elég egy hétre;
Olvasgatja, tanakodik
Mit egyék ebédre?
Nagyot sóhajt: hát ha
El is csapják végre
Büszke konyhahölgyek,
Hős szabólegények….?
 
Szegény öreg tánczmesterről
Ekkép szól az ének.
 

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!