Szongott Kristóf: SZAMOSÚJVÁR SZABAD KIRÁLYI VÁROS MONOGRÁFIÁJA 1700-1900. 1. köt. Általános rész

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Szongott Kristóf
Megjelenés: Eredeti kiadás: Szamosújvárott, Todorán Endre „AURÓRA” könyvnyomdája,1901
Kiegészítő információk: Hasonmás kiadvány. 1997. (435p.)
ISBN / ISSN:
Letölthető anyagok: MOT_B001_DSZ_SzamosujvarMonografia1


Előszó

„Az időnek lassú, de szakadatlan munkája mondja egy iró egyre hinti a feledés porát mindenre, a mi volt és réteget rétegre rakva, egyre vastagodó takaróval borit be mindent, a mi a múlandóság hatalmába esett. Hír, név, tettek, események mindörökre elenyésznének lassankint, ha az emlékezés legfőbb eszköze: a történetírás nyitva nem tartaná éber szemeit s a kutató föl nem bolygatná a múltak bete- metődött nyomait“ ….

1893-ban bontották le a piaczon volt, repedező régi városházát. A levéltárt az én udvaromra szállították: 6,000.000 aktát tiz nagy ,stráf‘-szekérrel hoztak. . . . Es ezt a roppant anyagot tanári és szerkesztői teendőim mellett megtakarított szabad időm alatt nemcsak rendeztem, hanem minden aktát, minden lapot pontosan átolvastam. Egyetlen egy jegyzőkönyv, „fracturau (liber expeditionum), számadás, ,,defteru, hivatalos levél, kérvény, vagy más természetű irat elolvasatlanúl nem maradt. . . . Es mi adott kitartó erőt, ösztönző buzdítást erre a fárasztó nagy munkára ? Talán a kilátásba helyezett anyagi nagy jutalom? Korántsem! Hiszen még bár a kiadás tetemes költségeit sem téritette meg nekem még eddig senki. A határtalan kegyelet, melylyel a derék ősök emléke iránt viseltetem, a példás szeretet, melylyel ragaszkodom városom iránt, kölcsönözött elegendő erőt arra, hogy Isten segítségével — nemes szándékomat megvalósíthattam…

Fölkutattam „a múltak betemetödött nyomait“ …. és ezekből sajátkezüleg jegyzeteket készítettem: még bár egyetlen egy oklevelet sem másoltattam le mással. Jegyzeteim közül csak a legszebbeket, legtanulságosabbakat és legérdekesebbeket dolgoztam fel. Munkámat három kötetben bocsátom közre. Az első kötet második, czime: „Általános rész ; a második kötetnek ezt a másod czimet adtam: „Önálló részletek*; míg a harmadik kötet ezt a második czimet viseli: ,.Magyar-örmény metropolisz11.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!