Ávedik Lukács: Az örmények honfiusitása (tanulmány)

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: Ávedik Lukács, főesperes, erzsébetvárosi plébános
Megjelenés: Megjelent: Ávedik Lukács Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája c. kötetben. Szamosújvártt, Todorán Endre „Aurora” könyvnyomdája, 1896.
Kiegészítő információk: Részlet a könyvből
ISBN / ISSN:


Az 1791-iki országgyűlés földeríté az örmény népnek „arany napját”, mert ez hozta meg biztonságának örömét.

Erzsébetváros és Szamosujvár képviselői folyamodást intéztek az országgyűléshez, melyben ezeket irják:

„Mi a magyar nemzet őszinte hajlamaitól vonzatva, valamint az új haza kellemeitől, biztosító törvényeitől édesgetve, itt állandó lakhelyet alapítani törekedtünk; ez okból fejedelmeink iránti hódolatunkat, hűségünket, szolgálatainkat a legnagyobb készséggel teljesítettük; amiért uralkodóink kiváltságokkal megjutalmaztak. De mindezen kiváltságaink mellett is béna szülötteknek éreztük magunkat, mert habár a birtoklási jogot Erzsébetváros és Szamosujvár részére a Lipót-féle diploma B. pontja, az Approbáták III. része, 41. fejezetének első czikkelye szerint a királyi adománylevelekben megnyertük, — mégis ezek status Karaitól és Rendéitől az örmények honfiusítását kérjük.”

Bizonyára nemcsak a történettudóst, hanem a haza polgárait is érdekelni fogja annak ismerete, ami e kérvény indokolásához fűződött, melyet a szamosujváriak részéről Gorove Kristóf és Novák Tivadar, az erzsébetvárosiak részéről Issekutz Antal, Zacharias Tamás és Csiky Lázár nyújtottak be az országgyűlésnek, — s azon fejlemény, mely azon kornak nézeteibe betekinteni enged.

E kérvény, előrebocsátván azt, hogy a hazai örmények, hűség, pontos adófizetés, az ország anyagi felvirágoztatása, a közterheknek néha másoknál is nagyobb mértékben való hordozása s a haza védelme tekintetében mindig készséggel meghozták áldozataikat; a Rákóczy forradalom idején 1703-ban hadügyi czélokra a kormánynak 5000 frtot,  1737-ben a katonák élelmezése végett gabonát; 1742-ben lovas és gyalog katonaságot állítottak; 1746-ban Szamosújvár és Erzsébetváros hadi szerekre 2500 aranyat;  1757-ben a két város a poroszok ellen viselt háború terhei könynyítése végett 3008 aranyat küldött s ezenkívül minden nemes a kimért rovatalt is teljesítette;  1758-ban a katonák előállítására s fel­szerelésére  ismét jelentékeny  összeggel  járult;   1761. november 10-én tartott közgyűlés határozatából kifolyólag Mária Terézia királynénak 4000 aranyat ajánlott fel s az 1784-iki parasztlázadás alkalmával hazafias érzelmének  kétségtelen  jeleit  mutatta, melyről Kolozs- és Belső-Szolnok megye,   úgyszintén Torda,  Nagy-Enyed, Gyulafehérvár és Szék városok is tanúskodnak; megemlítvén azt, hogy a szászok betelepítésük után azonnal polgárjogot nyertek, az unitáriusokat Bethlen Gábor feje­delem jószágokkal s Alvinczen kiváltsággal is felruházta, jóllehet pogányoknak tekintettek: mi ellenben — mondják a kérvényezők — sem királyainkra, sem a hazára nézve soha haszontalanok nem voltunk; mint kereskedők és kézművesek a haza javát előmozdítottuk, s miután mások, a kik ily dicséretes tettekkel nem bírnak, Erdélyben csendesen élhetnek, hivatalokat viselnek s hazafiaknak neveztetnek; mi pedig a magyar nemzet  erényeit nemcsak nagyra becsüljük, azokat követni, sajátunkká tenni óhajtjuk, törvényei-, öltözete-, s nyelvével élünk; hanem ezek mellett a magyar nyelv mivelése — s ter­jesztésére ezennel 4000 darab aranyat ajándékozni készek vagyunk: a tekintetes Status Karai és Rendéihez folyamodunk, hogy városainkat a magyar kir. városok és taxalis helyek közé fölvenni, a katonai elszállásolás s előfogatok szolgáltatása alól felmenteni, a szamosújvári és erzsébetvárosi nemeseket a honfiusítás által valódi s nem czimzetes nemeseknek elismerni méltóztassanak.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!